Greek Mythology Wiki
Advertisement

The Argo by Konstantinos Volanakis

Argonautsking080.jpg

The Argonauts were the crew of a ship called the Argo, famous from the myth of Jason and his quest for the Golden Fleece.

Crew of the Argo

 1. Admetus
 2. Akastus
 3. Aktor (son of Hippas)
 4. Aethalides
 5. Amphidamas
 6. Amphion (son of Hyperasius)
 7. Ankaeus
 8. Ankaeus
 9. Areius
 10. Argus (builder of Argo)
 11. Argus (son of Phrixus)
 12. Askalaphus
 13. Asklepios
 14. Asterion (son of Kometes)
 15. Asterius (brother of Amphion)
 16. Atalanta
 17. Augeias
 18. Autolykus (son of Deimachus)
 19. Bellerophon
 20. Boutes
 21. Deukalion of Krete
 22. Ekhion
 23. Erginus (son of Poseidon)
 24. Erybotes
 25. Euphemus
 26. Euryalus
 27. Eurydamas
 28. Eurymedon (son of Dionysus)
 29. Eurytion (King of Pnthia)
 30. Eurytus (son of Hermes)
 31. Herakles (son of Zeus)
 32. Hippalkimus
 33. Hylas
 34. Ialmenus
 35. Idas
 36. Idmon (a seer0
 37. Iolaus (nephew of Herakles)
 38. Iphitos
 39. Jason
 40. Kalais (son of Boreas)
 41. Kaeneus (son of Koronus)
 42. Kanthus
 43. Kastor (son of Tyndareus; twin and half-brother of Polydeukes)
 44. Kepheus, King of Tegea
 45. Klytius (son of Eurytus)
 46. Koronus (son of Kaeneus)
 47. Kytissorus
 48. Laërtes (Father of Odysseus)
 49. Laokoön (half-brother of Oeneus and tutor of Meleager)
 50. Leitus
 51. Leodokus
 52. Lynkeus
 53. Medea (joined when the Fleece was recovered)
 54. Melas
 55. Meleagros (Son of Ares)
 56. Menoitios
 57. Mopsus
 58. Nauplius
 59. Neleus (Son of Hippokoon)
 60. Nestor
 61. Oileus
 62. Orpheus
 63. Palaemon
 64. Palaimonius (son of Hephaestus)
 65. Peleus
 66. Peneleos
 67. Perseus (son of Zeus, slayer of Medusa)
 68. Periklymenus (grandson of Poseidon)
 69. Phalerus
 70. Phanus (brother of Staphylus and Eurymedon)
 71. Philoktetes
 72. Phlias (son of Dionysus)
 73. Phokus
 74. Phrontis
 75. Poeas
 76. Presbon
 77. Prias (brother of Phokus)
 78. Polydeukes (son of Zeus)
 79. Polyphemus
 80. Staphylus
 81. Talaus
 82. Telamon
 83. Thersanon (son of Helios and Leucothoe)
 84. Theseus (son of Poseidon and slayer of the Minotaur)
 85. Tiphys
 86. Zetes (son of Boreas)

Gathering of the Argonauts, Attic red-figure krater, 460–450 BC, Louvre

Advertisement